Postanowienia ogólne

1. AgroWybór Konkurs – Plebiscyt na najpopularniejszy produkt dla rolnictwa roku 2020 (zwany dalej „Plebiscytem”) oraz konkurs o Nagrodę (zwany dalej „Konkursem”) organizuje NetWord3 A. Szymczak, D. Wojtczak, M. Nowak Sp. J z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 8A/7, wydawca portalu internetowego agronews.com.pl oraz ELA-PRESS Elżbieta Wawreniuk z siedzibą w Warszawie, ul. Kurhan 14A/8 wydawca czasopisma AGRO – Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych, zwani dalej „Organizatorem”.
2. Plebiscyt składa się z dwóch etapów. Celem Plebiscytu jest wyłonienie w I etapie głosowania listy najpopularniejszych produktów dla rolnictwa 2020 roku, po 10 (dziesięć) w każdej z 5 (pięciu) kategorii: nasiona, nawozy, środki ochrony roślin, maszyny i urządzenia rolnicze, pasze oraz wyłonienie w II etapie zwycięzców, a także po 2 (dwóch) laureatów wyróżnień specjalnych w głosowaniu na najpopularniejsze produkty dla rolnictwa 2020 roku w każdej z 5 (pięciu) kategorii, z wyłonionej w I Etapie głosowania listy 50 najpopularniejszych produktów dla rolnictwa 2020 roku pogrupowanych w 5 kategoriach.
3. Pracownicy Organizatora jak również instytucje i osoby z nim współpracujące w zakresie organizacji Plebiscytu, zobowiązani są do zachowania tajemnicy we wszystkich kwestiach związanych z Plebiscytem.
4. Niniejszy regulamin („Regulamin”) jest publikowany na podstronie dedykowanej Plebiscytowi zamieszczonej na serwisie internetowym agronews.com.pl.
5. Do głosowania w Plebiscycie oraz do udziału w Konkursie uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne lub niepełnoletnie osoby fizyczne reprezentowane przez rodziców lub opiekunów, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania. W Konkursie nie mogą brać udziału: a) pracownicy oraz strony umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora b) przedstawiciele firm, które produkują bądź sprzedają zgłoszony produkt c) inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu d) osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

Czas trwania Plebiscytu

6. Zgłaszanie w ramach I etapu Plebiscytu za pośrednictwem portalu Facebook – Fanpage: AgroNews TV Interaktywna, komentarzy pod artykułem nt. Plebiscytu na www.agronews.com.pl i zgłoszeń mailowych (plebiscyt@agronews.com.pl oraz agroredakcja@agroredakcja.pl) , rozpocznie się w dniu 16 marca 2020 roku o godzinie 15:00 oraz ostatecznie zakończy w dniu 16 listopada 2020 roku o godzinie 14:00.
7. Głosowanie w ramach II Etapu Plebiscytu odbędzie się na stronie Organizatora (agronews.com.pl) 7 grudnia do 31 grudnia 2020 roku.

Kapituła Plebiscytowa i Konkursowa

8. Przebiegiem Plebiscytu oraz Konkursu kieruje powołana przez Organizatora Kapituła Plebiscytowa i Konkursowa (dalej: „Kapituła”).
9. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele organizacji branżowych, agencji rządowych, instytutów naukowo-badawczych, partnerów i sponsorów Plebiscytu oraz Organizatorów.

Sposoby i zasady głosowania w ramach I etapu Plebiscytu

10. 16 marca 2020 roku o godzinie 15:00 rozpocznie się pierwszy etap Plebiscytu. W tym etapie zgłaszane zostają produkty dla rolnictwa najczęściej używane w gospodarstwach, zawierające się w kategoriach: nasiona, nawozy, środki ochrony roślin, maszyny i urządzenia rolnicze i pasze.
11. Zgłaszanie w ramach I etapu Plebiscytu odbywa się trzema metodami: a) poprzez zgłoszenie pod postem na Facebooku – Fanpage: AgroNews TV interaktywna b) poprzez komentarz pod artykułem nt. Plebiscytu na agronews.com.pl c) mailowo: plebiscyt@agronews.com.pl lub agroredakcja@agroredakcja.pl
Zgłoszenie produktu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

Sposoby i zasady głosowania w ramach II etapu Plebiscytu

12. Głosowanie w ramach II etapu Plebiscytu odbywa się poprzez ankietę zamieszczoną na portalu agronews.com.pl. W ankiecie, która będzie prowadzona w 5 kategoriach, zamieszczone zostaną produkty dla rolnictwa, które najczęściej wskazywali internauci w etapie I. Zagłosować w każdej z 5 kategorii można na minimum 1 (jeden), a maksymalnie na 3 (trzy) produkty spośród 10. Na wybrane produkty z danej kategorii można zagłosować raz z jednego nr IP.
13. Aby wziąć udział w Konkursie z nagrodami, należy dodatkowo odpowiedzieć na pytanie konkursowe towarzyszące ankiecie i podać swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko,
numer telefonu) i rok urodzenia oraz wyrazić zgodę na wymagane klauzule postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie.
14. Wszystkie zgłoszone odpowiedzi na pytanie konkursowe wezmą udział w wyłonieniu zdobywców Nagród, zgodnie z pkt. 20 i 21 Regulaminu, pod warunkiem, że głosujący wypełni formularz danych osobowych i wyrazi stosowne zgody, o których mowa w pkt. 13. powyżej.
15. Zabronione jest zwiększanie liczby głosów przez działania niezgodne z Regulaminem, w tym zwłaszcza przez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów nie oddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne korzystające z adresu email, jak również w przypadku tworzenia przez osobę fizyczną odrębnych adresów email wyłącznie w celu oddania głosu oraz uczestnictwa w Konkursie.

Obliczanie głosów w ramach I etapu Plebiscytu

16. Przy obliczaniu wyników w ramach I etapu Plebiscytu bierze się pod uwagę wszystkie zgłoszenia przesłane poprzez komentarz pod postem na Facebooku – Fanpage: AgroNews – TV Interaktywna, komentarz pod artykułem nt. Plebiscytu na agronews.com.pl i przesłane drogą mailową.
17. Obliczenie głosów po I etapie Plebiscytu, wybór i zatwierdzenie 10 produktów w każdej z 5 kategorii dokonuje Kapituła Plebiscytu.

Obliczanie głosów w ramach II etapu Plebiscytu

18. Do II etapu Plebiscytu, czyli do oddawania głosów poprzez ankietę zamieszczoną na agronews.com.pl, przechodzi 10 nominowanych najpopularniejszych produktów dla rolnictwa, w każdej z 5 kategorii, które w wyniku zgłoszeń w etapie I uzyskały najwięcej wskazań. Zagłosować można raz z jednego nr IP, a system dokona podliczenia oddanych głosów i wskaże 3 produkty z największą ilością głosów w danej kategorii. Produkt dla rolnictwa z największą ilością głosów w każdej z 5 kategorii zostanie zwycięzcą Plebiscytu AgroWybór 2020. Dwa kolejne produkty z największą ilością oddanych głosów w każdej z 5 kategorii otrzymają wyróżnienia specjalne w Plebiscycie AgroWybór 2020.
19. Poprawność końcowych wyników potwierdza Kapituła Plebiscytu.

Nagrody w plebiscycie

20. Dla produktu dla rolnictwa, który uzyska największą ilość wskazań w Plebiscycie w każdej kategorii, przewidziana jest Nagroda Główna w postaci okolicznościowej statuetki, a dla producenta wygranego produktu dla rolnictwa – pakiety promocyjnoreklamowe do wykorzystania na platformie agronews.com.pl o wartości 15.000 zł
netto i na łamach czasopisma AGRO – Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych w postaci prezentacji promocyjnej w formacie A4 w 3 wybranych numerach AGRO o wartości 15.000 zł netto. Produkty, który zdobędą wyróżnienia specjalne otrzymają od Organizatorów nagrodę w postaci okolicznościowych statuetek.
21. Nagrody w postaci pakietów promocyjno-reklamowych na agronews.com.pl i AGRO – Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych muszą zostać zrealizowane przez producentów zwycięskich produktów od dnia 1 stycznia 2021 roku, do 1 czerwca 2021 roku.
22. Nagrody zostaną wręczone podczas jubileuszowej Gali Agrobiznesu.
23. Niewykorzystanie przyznanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
24. Nagrody nie podlegają przekazaniu osobom trzecim ani wymianą na ich równowartość pieniężną.

Nagrody w konkursie

25. Dla laureata wybranego spośród uczestników Konkursu przewidziana jest rzeczowa Nagroda Główna („Nagroda Główna w Konkursie”).
26. Dla kolejnych 5 laureatów wybranych spośród uczestników Konkursu przewidzianych jest 5 (pięć) rzeczowych nagród dodatkowych (Nagroda Dodatkowa”).
27. Wyłonienie zwycięzców nagród odbędzie się w następujący sposób: Komisja złożona z przedstawicieli Organizatora ustali osoby uprawnione do nagród spośród tych Uczestników Konkursu, którzy przesłali odpowiedź na pytanie konkursowe zgodnie z postanowieniami punktów 12, 13, 14 i 15 Regulaminu. Kryterium przyznania nagród będzie pomysłowość / oryginalność odpowiedzi na pytanie konkursowe. Zwycięzcą Nagrody Głównej zostanie 1 (jeden) uczestnik, który według Komisji nadesłał najbardziej pomysłową / najbardziej oryginalną odpowiedź na pytanie konkursowe. Zwycięzcami Nagród Dodatkowych, zostanie 5 uczestników, którzy według Komisji nadesłali kolejne najbardziej pomysłowe / najbardziej oryginalne odpowiedzi na pytanie konkursowe
28. Przedstawiciel Organizatora Konkursu będzie kontaktować się telefonicznie ze zwycięzcami nagród. Próba uzyskania połączenia ze Zwycięzcą podejmowana będzie nie więcej niż dwukrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony uczestnika i czterech sekund przy sygnale zajętości. W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów lub zgłoszenia poczty głosowej ponawia się próbę połączenia, nie więcej jednak niż jednokrotnie. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest ponownie.
29. Jeżeli pomimo podjęcia próby zrealizowania połączenia telefonicznego z głosującym uprawnionym do nagrody, połączenia tego nie uda się uzyskać lub wprawdzie połączenie będzie zrealizowane, ale osoba nie potwierdzi udziału w Konkursie lub nie spełni warunków uprawniających do otrzymania nagrody – kwalifikacja głosującego
uczestnika jest anulowana i próba wyłonienia uczestnika Konkursu uprawnionego do nagrody, według opisanej powyżej procedury, jest ponawiana, aż do momentu prawidłowego przyznania nagrody.
30. W celu wydania Nagrody Głównej lub Nagrody dodatkowej zwycięzca jest zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska i adresu zamieszkania.
31. Nagroda Główna zostanie wydana zwycięzcy podczas jubileuszowej Gali Agrobiznesu. Nagrody dodatkowe zostaną wysyłane drogą pocztową/kurierem na adres podany podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora konkursu.
32. Nieodebranie przyznanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
33. Nagrody nie podlegają przekazaniu osobom trzecim ani wymianą na ich równowartość pieniężną.

Przetwarzanie danych osobowych

34. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Plebiscytu i Konkursu odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
35. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Plebiscytu oraz Konkursu (np. nr telefonu) w ramach formularza konkursowego oraz danych adresowych od zwycięzcy Konkursu jest Organizator tj. NetWord3 A. Szymczak, D. Wojtczak, M. Nowak Sp. J. Organizator, w celu niezbędnym do realizacji Plebiscytu oraz Konkursu, przetwarza dane osobowe Uczestników podane w trakcie trwania Plebiscytu lub/i Konkursu zgodnie z art. 6 ust.1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
36. Osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji Plebiscytu i Konkursu i (Regulamin) – przysługuje także prawo do przenoszenia danych. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z celem przetwarzania wskazanym powyżej przez okres realizacji Plebiscytu i Konkursu (umowa) i mogą być przetwarzane do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (6lat) a w przypadku danych osobowych Zwycięzców Konkursu, którym wydano nagrody – dane są przetwarzane przez okres wymagany obowiązującymi przepisami podatkowymi i o rachunkowości.
37. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności pod adresem: https://agronews.com.pl/polityka-prywatnosci/ . W celu realizacji praw należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych pod adresami podanymi w Polityce Prywatności.

Postanowienia końcowe

38. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
39. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzca Konkursu spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od Zwycięzcy złożenia pisemnych oświadczeń dotyczących akceptacji warunków regulaminu oraz braku przeciwwskazań do udziału w Konkursie zgodnie z pkt. 5 Regulaminu. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody.
40. Wszelkie reklamacje związane z Plebiscytem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora lub mailowo na adres: m.nowak@agronews.com.pl wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Plebiscytu. Reklamacje rozstrzyga Kapituła w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji do Organizatora.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.